Statut

STATUT
RYDZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA JUKUNDUS


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniu z dnia 7.04.1989r.(Dz.U.z 1989r.nr.20,poz.104,z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Rydzyna i województwa wielkopolskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rydzyna.

§4
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju ,na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.Do prowadzenia swych działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym..

§6
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest :

1.Promowanie miejscowości Rydzyna i środowisk lokalnych w zakresie dorobku społecznego i kulturalnego.
2.Działania wspomagające rozwój rodzin zgodny z zasadami nauczania Kościoła Katolickiego, wspólnot i społeczności lokalnych.
3.Kultywowanie tradycji miejscowej ,regionalnej i narodowej.
4.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
5.Działalność informacyjną i edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.
6.Wspieranie działań charytatywnych i wolontariatu na rzecz grup defaworyzowanych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin wielodzietnych i patologicznych.
7.Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ,zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych wśród dzieci i młodzieży.
8.Wspieranie krajoznawstwa i idei wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
9.Upowszechnienie i wytwarzanie lokalnych potraw i rękodzieła artystycznego.
10.Prowadzenie działań sportowych i upowszechnienie aktywnego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
11.Rozwój postaw otwartości ,tolerancji społecznej, równych szans i rywalizacji sportowych w/g zasad fair pley.
12.Propagowanie i wspieranie działań wśród społeczności lokalnej na rzecz idei ekologicznych i praw ochrony przyrody.
13.Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych nie tylko z budżet Gminy i Powiatu ale w szczególności z funduszy fundacji innych stowarzyszeń i Unii Europejskiej.
14.Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.

§9
Realizacja celów przez następujące działania

1.Rozpoznawanie ,rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej.
2.Organizacja zajęć , warsztatów i sekcji rozwijających ruch artystyczny oraz inne zainteresowania szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3.Promowanie i propagowanie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych dla każdej grupy wiekowej.
4.Organizowanie wycieczek ,kolonii , obozów ,pielgrzymek i innych form wypoczynku turystyki krajowej i zagranicznej.
5.Organizowanie pomocy charytatywnej ,moralnej ,prawnej i świadczenie pomocy materialnej na rzecz potrzebujących w tym profilaktyki antyuzależnieniowej.
6.Popularyzację ekologicznego stylu życia oraz propagowanie idei ochrony środowiska.
7.Działania na rzecz rodziny ,a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażanymi w nauczaniu Kościoła  Katolickiego.
8.Podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów, takich jak stworzenie możliwości do treningów, udziału w zawodach i turniejach sportowych .
9.Prowadzenie własnej strony internetowej i facebukoowej jako środka informacji o działalności Stowarzyszenia.
10.Organizowanie prelekcji ,warsztatów, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele Stowarzyszenia.
11.Organizowanie katechez dorosłych ,sieci katolickich ,poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
12.Wydawanie publikacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
13.Uczestnictwo w projektach krajowych i zagranicznych.
14.Podejmowanie, innych zgodnych z prawem przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia

§10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§11
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
Członków zwyczajnych
Członków wspierających
Członków honorowych

§14
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia ,która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową ,rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji ,nie dłużej jak w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5.Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§15
1.Członek zwyczajny ma prawo :

Wybrać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
Uczestniczyć z głosem stanowiącym na walnym Zebraniu.
Zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Uczestniczyć we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.Uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

2.Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
Przestrzegania statutu ,regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Wpłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

§16
1.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

§17
Członek honorowy ma wszelkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§18
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi ,po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osobę prawną.
Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.
2.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania od Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§19
Władzami Stowarzyszenia są :
1.Walne Zebranie Członków.
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna.

§20
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały walnego Zebrania – zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie , wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień i nie później niż 2 tygodnie od pierwszego spotkania.
2.Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień nie później niż 2 tygodnie od pierwszego spotkania.
3.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji członków zarządu lub Komisji rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W pozostałych przypadkach skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie osadzone stanowiska.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
Z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne zebranie zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
Z własnej inicjatywy
Na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały walnego Zebrania Członków za wyjątkiem § 20 ust. 1 i ust. 2 oraz §30 ust. 1 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień i nie później niż 2 tygodnie od pierwszego spotkania.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:
Uchwalenie Statutu i jego zmian.
Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia
Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
Ustalenie wysokości składek członkowskich
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniajego majątku.

§ 24
1. Zarząd składa się z 3 członków – prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
3. Prace zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.

§ 25

1. Do zakresu działania Zarządu należy :
Kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami
Walnego Zebrania
Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zebranie
Sporządzanie sprawozdań z działalności
Zwoływanie Walnych zebrań
Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających
Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego

§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków
Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
Członkowie komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia


Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
Składki członkowskie
Darowizny, zapisy i spadki
Wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia ( dochody z własnej działalności )
Dochody z majątku Stowarzyszenia
Dotacje
Dochody z ofiarności publicznej
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie uchwały walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 29
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządy działających łącznie.

§ 30
Członkowie Zarządu są uprawnieni do indywidualnego reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić tylko uchwałą walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków, w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień i nie później niż 2 tygodnie od pierwszego spotkania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).