Cele

1. Promowanie miejscowości Rydzyna i środowisk lokalnych w zakresie dorobku społecznego i kulturalnego.

2. Działania wspomagające rozwój rodzin zgodny z zasadami nauczania Kościoła Katolickiego, wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej.

4. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

5. Działalność informacyjną i edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.

6. Wspieranie działań charytatywnych i wolontariatu na rzecz grup defaworyzowanych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin wielodzietnych i patologicznych.

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych wśród dzieci i młodzieży.

8. Wspieranie krajoznawstwa i idei wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.

9. Upowszechnienie i wytwarzanie lokalnych potraw i rękodzieła artystycznego.

10. Prowadzenie działań sportowych i upowszechnienie aktywnego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

11. Rozwój postaw otwartości, tolerancji społecznej, równych szans i rywalizacji sportowych w/g zasad fair play.

12. Propagowanie i wspieranie działań wśród społeczności lokalnej na rzecz idei ekologicznych i praw ochrony przyrody.

13. Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych nie tylko z budżet Gminy i Powiatu ale w szczególności z funduszy fundacji innych stowarzyszeń i Unii Europejskiej.

14. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.