Celem Stowarzyszenia jest :


1.Promowanie miejscowości Rydzyna i środowisk lokalnych w zakresie dorobku
społecznego i kulturalnego.
2.Działania wspomagające rozwój rodzin zgodny z zasadami nauczania Kościoła
Katolickiego, wspólnot i społeczności lokalnych.
3.Kultywowanie tradycji miejscowej ,regionalnej i narodowej.
4.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego
uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
5.Działalność informacyjną i edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania
postaw obywatelskich i prospołecznych.
6.Wspieranie działań charytatywnych i wolontariatu na rzecz grup defaworyzowanych
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych ,rodzin
wielodzietnych i patologicznych.
7.Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ,zwłaszcza w zakresie
inicjowania i wspierania przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych wśród dzieci i
młodzieży.
8.Wspieranie krajoznawstwa i idei wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
9.Upowszechnienie i wytwarzanie lokalnych potraw i rękodzieła artystycznego.
10.Prowadzenie działań sportowych i upowszechnienie aktywnego stylu życia w
szczególności wśród dzieci i młodzieży.
11.Rozwój postaw otwartości ,tolerancji społecznej, równych szans i rywalizacji
sportowych w/g zasad fair pley.
12.Propagowanie i wspieranie działań wśród społeczności lokalnej na rzecz idei
ekologicznych i praw ochrony przyrody.
13.Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
nie tylko z budżet Gminy i Powiatu ale w szczególności z funduszy fundacji innych
stowarzyszeń i Unii Europejskiej.
14.Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.