STATUT
RYDZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA JUKUNDUS


 


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus zwane dalej
Stowarzyszeniem.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniu z
dnia 7.04.1989r.(Dz.U.z 1989r.nr.20,poz.104,z późniejszymi zmianami) i posiada
osobowość prawną.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej ze szczególnym
uwzględnieniem gminy Rydzyna i województwa wielkopolskiego. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miejscowość Rydzyna.

§4
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju ,na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.Do prowadzenia swych działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym..

§6
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

§7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony


 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest :


1.Promowanie miejscowości Rydzyna i środowisk lokalnych w zakresie dorobku
społecznego i kulturalnego.
2.Działania wspomagające rozwój rodzin zgodny z zasadami nauczania Kościoła
Katolickiego, wspólnot i społeczności lokalnych.
3.Kultywowanie tradycji miejscowej ,regionalnej i narodowej.
4.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego
uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
5.Działalność informacyjną i edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania
postaw obywatelskich i prospołecznych.
6.Wspieranie działań charytatywnych i wolontariatu na rzecz grup defaworyzowanych
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych ,rodzin
wielodzietnych i patologicznych.
7.Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ,zwłaszcza w zakresie
inicjowania i wspierania przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych wśród dzieci i
młodzieży.
8.Wspieranie krajoznawstwa i idei wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
9.Upowszechnienie i wytwarzanie lokalnych potraw i rękodzieła artystycznego.
10.Prowadzenie działań sportowych i upowszechnienie aktywnego stylu życia w
szczególności wśród dzieci i młodzieży.
11.Rozwój postaw otwartości ,tolerancji społecznej, równych szans i rywalizacji
sportowych w/g zasad fair pley.
12.Propagowanie i wspieranie działań wśród społeczności lokalnej na rzecz idei
ekologicznych i praw ochrony przyrody.
13.Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
nie tylko z budżet Gminy i Powiatu ale w szczególności z funduszy fundacji innych
stowarzyszeń i Unii Europejskiej.
14.Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.

§9
Realizacja celów przez następujące działania

1.Rozpoznawanie ,rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych społeczności lokalnej.
2.Organizacja zajęć , warsztatów i sekcji rozwijających ruch artystyczny oraz inne
zainteresowania szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3.Promowanie i propagowanie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych
,rozrywkowych ,rekreacyjnych dla każdej grupy wiekowej.
4.Organizowanie wycieczek ,kolonii , obozów ,pielgrzymek i innych form wypoczynku
turystyki krajowej i zagranicznej.
5.Organizowanie pomocy charytatywnej ,moralnej ,prawnej i świadczenie pomocy
materialnej na rzecz potrzebujących w tym profilaktyki antyuzależnieniowej.
6.Popularyzację ekologicznego stylu życia oraz propagowanie idei ochrony
środowiska.
7.Działania na rzecz rodziny ,a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w
kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii,
wyrażanymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.
8.Podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów, takich jak
stworzenie możliwości do treningów, udziału w zawodach i turniejach sportowych .
9.Prowadzenie własnej strony internetowej i facebukoowej jako środka informacji o
działalności Stowarzyszenia.
10.Organizowanie prelekcji ,warsztatów, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i
innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele Stowarzyszenia.
11.Organizowanie katechez dorosłych ,sieci katolickich ,poradni rodzinnych oraz
innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
12.Wydawanie publikacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
13.Uczestnictwo w projektach krajowych i zagranicznych.
14.Podejmowanie, innych zgodnych z prawem przedsięwzięć jakie okażą się celowe
dla realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia

§10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.

§11
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.


 

Rozdział III
Członkowie ,ich prawa i obowiązki

§12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
Członków zwyczajnych
Członków wspierających
Członków honorowych

§14
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia ,która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
,rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i w realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
4.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na
podstawie pisemnej deklaracji ,nie dłużej jak w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
5.Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co
najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§15
1.Członek zwyczajny ma prawo :


Wybrać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
Uczestniczyć z głosem stanowiącym na walnym Zebraniu.
Zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Uczestniczyć we wszystkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.Uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

2.Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
Przestrzegania statutu ,regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Wpłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.


§16
1.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych
zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.


§17
Członek honorowy ma wszelkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§18
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na
piśmie Zarządowi ,po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia.
Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osobę prawną.
Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłata składek
członkowskich lub innych zobowiązań , przez okres przekraczający 3
miesiące.
2.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania od
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§19
Władzami Stowarzyszenia są :
1.Walne Zebranie Członków.
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna.


§20
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata , a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały
walnego Zebrania – zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej
liczby członków w drugim terminie , wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień
i nie później niż 2 tygodnie od pierwszego spotkania.
2.Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą
Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek co najmniej ½ członków
zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością 4/5 głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym
terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie,
wyznaczonym nie wcześniej niż 1 tydzień nie później niż 2 tygodnie od
pierwszego spotkania.
3.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji
członków zarządu lub Komisji rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo
kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3
liczby członków pochodzących z wyboru. W pozostałych przypadkach skład
osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie
osadzone stanowiska.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w
głosowaniu tajnym.


§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
Z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.


§22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne zebranie zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zarząd:
Z własnej inicjatywy
Na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla
których zostało zwołane.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały walnego Zebrania Członków za wyjątkiem § 20 ust. 1 i ust. 2 oraz
§30 ust. 1 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i
bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym
nie wcześniej niż 1 tydzień i nie później niż 2 tygodnie od pierwszego
spotkania.


§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:
Uchwalenie Statutu i jego zmian.
Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia
Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
Ustalenie wysokości składek członkowskich
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia
jego majątku.

§ 24
1. Zarząd składa się z 3 członków – prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
3. Prace zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.

§ 25

1. Do zakresu działania Zarządu należy :
Kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami
Walnego Zebrania
Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień
przyznawanych przez Walne Zebranie
Sporządzanie sprawozdań z działalności
Zwoływanie Walnych zebrań
Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających
Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle
działalności Stowarzyszenia.


§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego


§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków
Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu
Członków Stowarzyszenia.
Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
zarządu z głosem doradczym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów
Członkowie komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia


 

Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
Składki członkowskie
Darowizny, zapisy i spadki
Wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia ( dochody z własnej
działalności )
Dochody z majątku Stowarzyszenia
Dotacje
Dochody z ofiarności publicznej
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie uchwały walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć
działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.


§ 29
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządy działających łącznie.


§ 30
Członkowie Zarządu są uprawnieni do indywidualnego reprezentowania
Stowarzyszenia w sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami
administracji rządowej i samorządowej.


 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz decyzji o rozwiązaniu
Stowarzyszenia może nastąpić tylko uchwałą walnego Zebrania na
pisemny wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia w
głosowaniu jawnym większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia
wymaganej liczby członków, w drugim terminie wyznaczonym nie
wcześniej niż 1 tydzień i nie później niż 2 tygodnie od pierwszego
spotkania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne
Zebranie członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz
przeznaczenia majątku stowarzyszenia.


2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie
uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).